Komünizm Nedir,Komünizm Ne Demektir? Komünizm Hakkında Her Şey 1 – Komünizm NedirKomünizm Ne Demektir Komünizm Hakkında Her Şey 1

Komünizm Nedir,Komünizm Ne Demektir? Komünizm Hakkında Her Şey

KOMÜNİZM insanlığın eski bir rüyasıdır. Daha İlkçağ’da Eflatun ve Ortaçağ’da Thomas Morus gibi büyük filozoflar, üretim araçlarının (yani atölyeler, mağazalar) kolektif mülkiyete geçeceği ve çalışma ürünlerinin herkese eşit olarak paylaştırılacağı bir sistem hayal ediyorlardı. Bu ideal toplumda artık ne mal sahibi, ne işçi, ne zengin, ne de yoksul kalacaktı.

Bununla birlikte, komünizmin hayal olmaktan çıkıp da Kari *Marx ve Friedrich Engels’in çalışmalarıyla, özellikle 1848’de yayımlanan Komünist Partisi Manifestosu ile, gerçekleşebilir gibi görünmesi, ancak 19. yüzyıl ortalarında oldu. O tarihlerde makinenin gelişmesi büyük fabrikaların kurulmasına yol açtı ve toplumu, aralarındaki eşitsizlik gittikçe büyüyen iki sınıfa bölünmüş bir düzene götürecek yolda gelişti; bir yanda işçi ordusu, öte yanda burjuvaziyle kaynaşmış ve üretim araçlarının tekelini elinde tutan, sayıları kısıtlı kapitalistler. Bunun için Marx ile Engels, proleterleri (yani çocuklarından başka bir şeyleri olmayanları) ayaklanmaya, diktatörlüklerini kurmaya ve komünizmi yerleştirmeye kışkırttılar.

İlginizi Çekebilir.  Mebusan Meclisi'nin Toplanması ve Misak-ı Milli Sınırları

Komünizm Nasıl Uygulanır

Ama beklenenin tam tersine, devrim, 1917’de *Lenin’in kışkırtmasıyla, aslında bir tarım ülkesi olan Rusya’da patlak verdi. Büyük sanayileşmiş ülkelerde ise, devrim hareketleri başarısızlıkla sonuçlandı. Gene de, İkinci *Dünya Savaşı’ndan yararlanan komünizm, Doğu Avrupa ülkelerine, sonra da *Çin ile *Küba’ya yerleşti. Ama, bütün bu ülkeler (Doğu Avrupa ülkeleri hariç) hâlâ sosyalizm düzeyindedir ve bu, kapitalizm ile komünizm arasında bir geçiş aşamasıdır. Gerçi üretim araçlarının çoğu devletin elindedir, ama tarım ve sanayide özel mülkiyet biçimleri hâlâ süregelmektedir. Toplumsal farklılıklarda henüz ortadan kaldırılmış olmaktan pek uzaktır.

Milletler arası komünizmin yıllarca süren yayılma çabası, gelişmiş sanayi ülkelerinde bir sonuç elde edemedi. Bu durum kesinleşince, milletler arası komünizm bu kez az gelişmiş ülkelere yöneldi ve çoğu zaman komünizmin ütopik ilkeleri bir kenara bırakılarak, milliyetçilik, sömürgeci düşmanlığı, bölgesel anlaşmazlıklar gibi eğilim ve olaylardan yararlanılmaya çalışıldı. Bu çalışma, Asya, Afrika ve bazı Latin Amerika ülkelerinde yıllardır süregelen iç savaşlara neden oldu.

İlginizi Çekebilir.  Fatih Sultan Mehmet Dönemi Savaşları Ve Gelişmeleri (Detaylı)

1990’a kadar SSCB’den başka Doğu Avrupa ülkelerinde (Doğu Almanya, Polonya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Çekoslovakya) uygulanan komünizm uygulaması, uygulayıcı baş ülke SSCB’nin tarım ağırlıklı bir ülke ve köylü ağırlıklı bir nüfus oluşu, teknolojinin çok gerisinde kalmışı, serbest piyasa ekonomisi karşısında uğranılan dünya çapındaki ağır yenilgi, insanların daha çok kişisel özgürlük istemeleri gibi çok çeşitli nedenlerle tam bir çıkmaza girmiş bulunan komünizm, “birdenbire” denilebilecek bir hızla çöktü. Doğu Almanya Batı Almanya ile birleşti. SSCB dağılarak Bağımsız Devletler Topluluğu oluştu.


Doğu Avrupa ülkelerindeki komünist iktidarlar devrilerek yerini serbest ve demokratik seçimle gelmiş iktidarlara bıraktı. Yugoslavya parçalandı. Hırvatistan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Makedonya gibi yeni cumhuriyetler oluştu. Tüm eski komünist ülkelerde serbest piyasa ekonomisi dönemine geçiş süreci başladı. Bu sürece, komünist rejim uygulamasını sürdürmekte olan Kıta Çin’i de katılmak zorunluluğunu duydu.

İlginizi Çekebilir.  Aristo'ya göre devlet teşkilatını oluşturan üç unsur

Bütün bu gelişmelere karşın, Kuzey Kore, Küba, Laos, Vietnam gibi ülkelerde komünist rejimler 1990’Iı yılların başında ortaya çıkan tüm ekonomik ve toplumsal sorunların giderek büyümesi karşısında yine de eski rejimlerine bağlı kaldılar.

Avrupa’nın hür-demokratik ülkelerindeki komünist partiler çeşitli seçimlerde üst üste ağır yenilgiler alıp parlamento dışında kalırlarken, bu durum sosyalist ve öteki sol partileri de olumsuz yönde etkiledi. Örneğin Fransa’da komünistler ve sosyalistler 1993 seçimlerinde tarihin en ağır yenilgisine uğradılar.

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar