Eğitim Bilimleri

Buluş Yoluyla Öğrenme Stratejisi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Sunuş yoluyla Öğretim Nedir?

 • Öğrencinin kendi etkinlikleriyle ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik edilmesidir.
 • Bilgi ürün değil bir süreçtir.
 • Bu süreç içinde öğrenci bunu almalıdır, yani buluş bir süreçtir ve bilgi de bu süreçte ortaya çıkar.
 • Her öğrenci bir kaşiftir.Buluş Yoluyla Öğrenme Stratejisi Nedir? Nasıl Uygulanır? 1 – buluş yoluyla öğrenme stratejisi nedir

Sunuş Yoluyla Öğretimin Amacı Nedir?

 • Öğrencinin bilim adamı gibi düşünmesini sağlamak.
 • Öğrencileri öz yeterliliğe sahip, bağımsız bireyler olarak yetiştirebilmesini sağlamak
 • Buluş Yoluyla Öğrenme Matematik, Fen Bilgisi Ve Dil Eğitim-Öğretiminde Kullanılabilir.
 • Öğrencilere bağımsız öğrenme becerileri kazandırmak için şu 4 temel esası yerine getirilmesi gerekir.

Güdüleme

Güdüleme: Öğrencinin öğrenmeye hazır oluşunu sağlayacak yaşantıların belirlenmesini içerir.

 • Bruner’e göre tüm çocuklara öğrenme arzusu mevcuttur.
 • Öğrencilerin bu isteğini ortaya çıkarabilmek için öğrencide konuya karşı merak uyandırılmalıdır.
 • Buluş yoluyla öğrenme sırasında öğretmenin zaman kaybını önleyici ve diğer riskleri ortadan kaldırıcı yönde rehberlik etmesi ve bu şekilde öğrenciyi desteklemesi gerekmektedir.

Yapı (Bilgi)

Yapı (Bilgi): Öğretimin başarılı olması konuların anlamlı olması, temel kavram ve ilkelere dayanması ve bütünlük gösterecek şekilde yapılandırılması mümkündür.

 • Konunun temel öğelerinin ve bunlar arasındaki ilişkilerin kavranması yeni öğrenmelere ve yeni buluşlara yol açabilir.
 • Bruner’e göre öğrenmenin birey yararlı olabilmesi, daha sonraki öğrenmelere ve karşılaşılan problemlerin çözümüne kolaylık getirmesine bağlıdır.
 • Öğrenmede kalıcılığı sağlayabilmek için daha çok genellemeler üzerinde durmak anlamlı ve özlü özetlere ulaşmalıdır.
Bunu da Okuyabilirsin...  Eric Ericsson'un Psikososyal Gelişim Kuramı

Sıralama

Sıralama: Zihinsel gelişme bir sıra ile olduğundan dolayı öğrenme sürecindeki yaşantılar öğrencinin zihinsel gelişimine göre sıralanmaktadır.

 • Bruner, bir öğretim programındaki konuların ilkokuldan itibaren gittikçe genişleyen ve derinleşen bir diziliş içinde verilecek düşünmenin daha iyi gerçekleştirebileceği görüşündedirler.

Pekiştirme

Pekiştirme: Öğrenmede başarının pekiştirme işlemine bağlı olduğu belirtilmektedir..

 • Pekiştirmenin zamanlaması konusunda öğretmenler çok dikkatli olmak zorundadır.
 • Pekiştiriciler öğrencinin anlayabileceği formda olmalıdır.

Buluş yoluyla öğrenmede öğretmen;

 • Örnekleri sunar ve öğrenci konunun yapısını, fikirler arasındaki temel ilişkileri, ilkeleri, özellikleri keşfedinceye kadar örneklerle çalışır.
 • Bu nedenle Bruner, sınıftaki öğrenmenin tümevarım yoluyla olduğunu savunmaktadır.
 • Özel örnekler kullanılarak genel ilkeler formüle edilmelidir.

Bruner’in buluş yoluyla öğrenme yaklaşımında öğretmen, öğrencilerin kendi aktif katılımıyla öğrenmeleri için sınıfı organize eder. Buluş yoluyla öğrenmede iki yöntem vardır. 1. Yapılandırılmış buluş yöntemi, 2. Yapılandırılmamış buluş yöntemi.

Yapılandırılmış Buluş Yöntemi

 • Öğretmen kazandırılacak hedef ve davranışları belirler. Sorular sorarak öğrencilerin ellerindeki verileri analiz etmelerine ve sonuca ulaşmalarına yardım eder. Öğrencilere ilk anda şaşırtıcı gelen ve onları düşünmeye sevk eden sorular sorulur.

Yapılandırılmamış Buluş Yöntemi

 • Yapılandırılmamış buluş, planlanmamış doğal bir ortamda kavramları, ilkeleri,bir problemin çözümünü bireyin kendi kendine bulmasıdır.
 • Yapılandırılmamış buluş, bir bilim adamının bir proje üzerinde çalışırken tesadüfen herhangi bir ilkeyi, kavramı bulması gibidir.
 • Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış buluşla ilgili yapılan araştırmalar yapılandırılmış buluş sırasında öğretmenin verdiği ipuçlarının, buluş yapmada önemli olduğunu göstermektedir.
 • Yapılandırılmamış buluşla öğrenme durumundaki öğrencilerin çoğu zaman belirsizlik içinde boğulup öğrenmekten vazgeçtikleri gözlenmiştir.
Bunu da Okuyabilirsin...  Gagne'nin Öğretim Durumları Modeli Nedir?

Buluş Yoluyla Öğrenmeyi Planlama

 • Kazandırılacak hedef ve davranışlar açıkça belirlenmeli.
 • Davranışı kazandırmada kullanılacak veriler belirlenmeli.
 • Örnekler basitten karmaşığa doğru, öğrencinin merakını sürdürecek şekilde sıralanmalıdır.
 • Zaman faktörünün göz önüne alınması gerekir.

Buluş Yoluyla Öğretme Adımları

 1. Öğrencinin merakını uyandırınız.
 2. Öğrencinin yeni konunun yapısal düzenini kavramasına yardım ediniz.
 3. Tümevarım yoluyla genellemeye ulaşılacak deneyler ve başka öğrenme etkinlikleri düzenleyiniz.
 4. Öğrencileri bir kodlama sistemi geliştirmeye yönlendiriniz.
 5. Bir problemi belirlemeye ve çözmeye yönelik etkinlikler düzenleyiniz.
 6. Sınıfta seziş ve tümevarım yoluyla düşünmeyi besleyiniz.
 7. Öğrencilere buldukları genellemeyi yazılı ifade ettiriniz.

Buluş Yoluyla Öğrenmeyi Uygulama

 • Öğretmenin örnekleri sunması
 • Öğrencilerin örnekleri betimlemeleri
 • Öğretmenin ek örnek vermesi
 • Öğrencinin ek örnekleri betimlemesi ve öncekilerle karşılaştırılmaları
 • Öğretmenin ek örnekleri ve örnek olmayan durumları sunması
 • Öğrencilerin zıt örnekleri karşılaştırmaları
 • Öğretmenin, öğrencilerin teşhis ettiği özellikleri, ilişkileri yada ilkeleri vurgulaması
 • Öğrencilerin tanımlamaları, ilişkileri, özellikleri ifade etmeleri
 • Öğretmenin öğrencilerden ek örnekler.

Bruner’in öğrenme yaklaşımı öğretmenler tarafından üç şekilde uygulanmaktadır.

 • Öğretmen problemleri ve çözüm için uygulanacak metotları verir, fakat çözümü öğrenciye bırakır.
 • Öğretmen sadece problem durumunu ortaya koyar, çözüm için kullanılacak metotları ve çözümü öğrenciye bırakır.
 • Öğretmen ne problemin belirlenmesine ne de çözümüne katkıda bulunur.

Problemleri, çözüm yollarını ve çözümü bulmak tamamıyla öğrenciye bırakılmıştır. Buluş yönteminin uygulanmasında öğretmen yetenekli ve esnek olmakla birlikte konuyu çok iyi bilmeli ve sabırlı olmalıdır.

Buluş yoluyla öğrenmede önemli olan, öğrencinin öğrenmeye GÜDÜLENMESİNİ sağlamak üzere MERAK duygusunu harekete geçirmek; öğrencinin tanımlama ya da

Bunu da Okuyabilirsin...  Carroll'un Okulda Öğrenme Modeli Nedir? Nasıl Uygulanır?

genellemelere ve çözüme ulaşması için yeterince ve doğru sırayla örnek vermek, örnek olan ve olmayan durumları analiz etmelerine REHBERLİK etmek; öğrencilerin genellemeye, çözüme, tanıma ulaşmalarını sağlamaktır.

Buluş Yoluyla Öğrenme Yaklaşımının Üstün Yönleri

 • Öğrencilerin BİLİMSEL DÜŞÜNME becerilerini gelişir.
 • Öğrenciler PROBLEM ÇÖZME becerilerini gelişir.
 • Öğrencilerin ETKİLİ VE KALICI ÖĞRENMESİ sağlanır.

Buluş Yoluyla Öğretme Yaklaşımının Yetersiz Yönleri

 • Dersi planlama daha çok ZAMAN ALIR.
 • Uygun örneklerin seçimi için daha çok ARAŞTIRMA
 • Öğretmen dersi iyi organize edemezse

Öğrencilerde YANLIŞ VE EKSİK ÖĞRENMELER oluşur.

 • KALABALIK SINIFLARDA uygulanması zorlaşır.
 • Sunuş yoluyla öğretime göre DAHA ÇOK ZAMAN GEREKTİRİR.

Bir buluş durumundan yarar sağlamak üzere, öğrencilerin problemle ilgili temel bilgileri olmak zorundadır ve problem çözme stratejilerini uygulamayı bilmek zorundadırlar. Bu bilgi ve hüner olmadan, sinirli olacaklardır ve şaşkınlıkları büyüyerek allak bullak olacaklardır. Materyallerden öğrenmek yerine; onlarla, basitçe, oynayabilirler. Diğerleri ilgilerini kaybederken veya sadece pasifçe birbirlerinin projeyi tamamlamasını beklerken, en parlak öğrenciler bazı buluşlar yapabilirler. Öğretmenin organize edilmiş açıklamalarından yarar sağlamak yerine, bu “keşif yapmayan” öğrenciler, buluşlarını yeterince nakledemeyen yakın arkadaşlarından, uygun olmayan açıklamalar alabilirler. Herkes, öğretmenin gerekli açıklamaları ve çözümleri esirger görünüşünden şaşkına dönebilir.

Buluş yoluyla öğrenmenin oldukça yetersiz ve diğer metotlar tercih edilebilirken, başarılı olarak organize edilmesinin oldukça zor olduğuna inanmaktadırlar. Bu, düşük yetenekli öğrenciler için özellikle doğru gibi görünüyor. Buluş metodu bu öğrenciler üzerinde çok fazla istekte bulunuyor olabilir; çünkü bu öğrencilerin altyapı bilgileri ve ihtiyaç duyulan problem çözme becerileri eksiktir.

Gönderiliyor
Kullanıcı Oyları
( oy)

Yorumlar

Yorumlar


Yorum Bırak