Bu sorunun yanıtı , Turizm İşletmelerine Personel Yetiştirme Temel Eğitim Kursları Yönetmeliği‘nde ayrıntılı ve anlaşılır olarak verilmiştir. Yönetmeliğin amaç, kapsam, hukuki dayanak ve tanımlar bölümü dikkatle okunmalı ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar için güncel mevzuat izlenmelidir.

Mesleki yeterliliği olan bireyler, tüm çalışma alanlarında  rağbet görmekte. Hemen her sektör için ustalık, kalfalık belgesi olan kişilerin iş bulma şansları fazla. Özellikle lise eğitiminden sonra mesleğe yönelimde, gençlerin kendi yeteneklerine uygun mesleği seçerek, özel veya kamu kurslarını başarıyla tamamlamaları çok önemli. Ülkemiz için çok önemli istihdam sektörü olan turizm sektörünün çeşitli alanlarında ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesi için, Turizm Bakanlığı’nca Turizm Eğitim Merkezlerinde temel eğitim kursları düzenlenmektedir. Aşçı Yardımcılığı, Kat ve Oda Görevlisi kursları ise en çok tercih edilen kurslardan…

Aşçı Yardımcılığı, Kat ve Oda Görevlisi kurslarına katılım şartları, kurslarla ilgili ayrıntıların yer aldığı, kısacası turizm işletmelerine personel yetiştirme temel eğitim kursları ile ilgili hususlar bir yönetmelikle düzenlenmiş durumda.  Turizm İşletmelerine Personel Yetiştirme Temel Eğitim Kursları Yönetmeliği… Bu yönetmeliğin tamamı ve eklerine yazımızın en altındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz…

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen yatak kapasitesinin artırılması ile ilgili tahminlere paralel olarak ön büro, yiyecek ve içecek servisi, yiyecek üretimi, kat hizmetleri ve sektörün ihtiyaç duyduğu diğer branşlarda personel yetiştirilmesi amacıyla açılacak kurslara katılacak kursiyerleri, eğitimi uygulayacak eğiticileri, kursları yönetecek personeli ve eğitim-öğretim ile ilgili hususları kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik 355 sayılı Turizm Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin,411 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 11/A maddesinin (c) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık : Turizm Bakanlığı’nı
b) Genel Müdürlük : Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü’nü
c) TUREM : Turizm Eğitim Merkezini
d) Kurs :Turizm işletmelerine personel yetiştirme temel eğitim kursunu,
e) Kursiyer :Turizm işletmelerine personel yetiştirme temel eğitim kursuna katılanları,ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim

Süre ve Bölümler
Madde 5- Her yıl Eylül ayı içinde başlayan kursların eğitim süresi 30 haftadır. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, eğitim süresini 24 haftaya indirmek suretiyle, bir yıl içinde iki ayrı dönemde kurs açabilir. Bu durumda kurs tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Ayrıca, bu sürelere ek olarak Bakanlıkça tespit edilecek tarihler arasında bir haftalık dinlenme tatili verilir.

İlginizi Çekebilir.  Lise Mezuniyet Töreni İçin Hazır Konuşma

Kurslar; önbüro, yiyecek ve içecek servisi, yiyecek üretimi, kat hizmetleri ve sektörün ihtiyaç duyduğu diğer branşlarda açılır.

Bakanlık, turizm sektörünün ihtiyacına göre ve görülen lüzum üzerine bölüm açar veya kapatabilir.

Kurslarda kursiyerlere aşağıdaki konularda ve sektörün ihtiyaç duyduğu diğer alanlarda bilgi ve beceri kazandırılır:

a) Ön büro : Resepsiyon memuru yardımcılığı,

b) Yiyecek ve içecek servisi: Restoran ve bar komiliği

c) Yiyecek üretimi : Aşçı yardımcılığı,

d) Kat hizmetleri : Kat ve oda görevlisi

Aşçı Yardımcılığı, Kat ve Oda Görevlisi Kurslarına Kayıt Kabul Koşulları
Madde 6– Ön büro bölümüne en az lise dengi okul mezunları, yiyecek ve içecek servisi, yiyecek üretimi ve kat hizmetleri bölümlerine en az ortaokul mezunları kabul edilir.

Adaylarda aranan kayıt kabul şartları şunlardır:
a) Adayların giriş sınavlarının yapıldığı yıl itibariyle 21 yaşından gün almamış olmaları gereklidir. 20 yaşından gün almış olan erkek adayların, askerlikle ilişkilerinin bulunmadığına veya ertelendiğine ilişkin belgeleri getirmeleri halinde başvuruları kabul edilir,

b) Ön  büro bölümüne başvuran adaylarda bir yabancı dili bilmeleri koşulu aranır.

c) Kurslar yatılı olup, gereği halinde gündüzlü kursiyer de alınabilir.

d) Evli olanlar kursa kabul edilmezler. Kurs döneminde evlenenlerin kursla ilişkileri kesilir.

Kursiyer Adaylarından İstenecek Belgeler
Madde 7- Durumları yukarıdaki koşullara uyan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri bir dilekçe ekinde TUREM Müdürlüğüne elden veya posta ile ileterek başvuruda bulunurlar:

  • Nüfus cüzdanının onaylı örneği,
  • Öğrenim belgesinin onaylı örneği,
  • 2 adet fotoğraf

Bakanlıkça ilan edilecek sürenin sonuna kadar başvuruda bulunmayanlar seçme sınavına kabul edilmezler.

Kayıt ve Kabul İşlemleri

Madde 8- Kurslara alınacak adayların kayıt ve kabul işlemleri ilgili TUREM Müdürlüğünce yürütülür. TUREM Müdürlüğünce başvurusu kabul edilen her adaya seçme sınavına katılma tarihi, yeri ve aday numarasını belirten Ek-1’deki sınav giriş belgesi gönderilir.

Seçme Sınavı Tarihi ve Koşulların Duyurulması
Madde 9- Genel Müdürlük, çeşitli yayın organları aracılığı ile kursların kayıt, kabul ve seçme sınavı tarihini, yerini ve koşullarını her yıl duyurur.

Seçme Sınavı Komisyonu
Madde 10- Adayların seçme sınavı bir komisyon aracılığı ileTUREM’lerin bulunduğu yerlerde yapılır. Bakanlık Onayı ile kurulan Sınav Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

  1. Komisyon başkanı- TUREM Müdürü(Genel Müdürlüğün gerek gördüğü durumlarda, Komisyon başkanı Genel Müdürlükçe görevlendirilir.)
  2. TUREM bölüm eğiticileri ve öğreticileri,
  3. Turizm işletmeleri temsilcileri, varsa Otelciler Birliği temsilcisi(TUREM Müdürlüğünce belirlenir,
  4. Doktor,
  5. Yabancı dil öğretmenleri,
  6. İl Turizm Müdürü veya Yardımcısı

Seçme Sınavı ve Değerlendirme

Madde 11-Seçme sınavı mülakat ve test olmak üzere iki bölümde yapılır. Birinci bölümde adaylar: Ek-2’de örneği bulunan Genel Değerlendirme Formunda yer alan kriterlere göre mülakata alınırlar.

Ön büro bölümü için başvuran adayların yabancı dil düzeyleri de mülakat sınavında değerlendirilir. Mülakatta puanlama (0-49) Zayıf, (50-64) Orta, (65-84) İyi ve (85-100) Pekiyi şeklinde yapılır. Mülakat sonucunda (50) ve daha yukarı puan alarak mesleğe uygunluğu belirlenenler genel kültür testine tabi tutulurlar. Test sınavında 50 puandan az alan aday başarısız sayılır. Testte aldığı puan ile mülakat puanı birleştirilerek ortalaması alınır. Ortalaması (50) ve daha yukarı olanların puan sırasına göre ihtiyaç kadarı kursa çağrılır. Diğerleri yedek listeye yazılır.

İlginizi Çekebilir.  Lise Mezuniyet Töreni İçin Örnek Konuşma Metni

Komisyonda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerli sayılır. Kararlar Genel Değerlendirme Formuna yazılır, formun altı Komisyon tarafından imzalanır.

Sonuçların Duyurulması

Madde 12- Seçme sınavı sonuçları TUREM Müdürlüklerince adaylara yazı ile duyurulur.

Sınavı kazananlar arasından kursa katılmak istemeyenlerle, eğitimin başlama tarihine kadar kesin kaydını yaptırmayan adayların yerlerine yedek listeden aday alınır.

Gerektiğinde, kapasite durumu gözönüne alınarak TUREM’ler arası kursiyer aday nakli Genel Müdürlükçe yapılır.

Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler

Madde 13- Seçme sınavını kazanan adaylardan, kesin kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:
a) Taahhütname, (Noterden tasdikli) (Ek-3)
b) Kefaletname, (Noterden tasdikli) (Ek-4)
c) Öğrenim belgesinin aslı veya noterden onaylı örneği,
d) Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu,
e) Savcılıktan alınacak sabıka kaydı belgesi,
f) 4 adet fotoğraf.

Kursiyerlerin Deneme Süresi

Madde 14- Eğitimin başladığı tarihten itibaren en geç 6 hafta içerisinde TUREM Müdürünün başkanlığında, bölüm eğiticileri ve öğreticilerinden oluşan bir kurul tarafından, mesleğe yatkınlığı, becerilerini kullanabilmesi, algılama yeterliliği, derslere ilgisi ve devam durumu, disiplin kurallarına uyumu, kişisel temizliği ve hijyen koşulları, dürüstlüğü, sorumluluk duygusu, soysal ilişkileri ve benzer konularda kursa uyum sağlayamayacağı saptanan kursiyerin kursla ilişkisi kesilir. Karar kurul üyelerinin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerli sayılır. Karar, Genel Müdürlüğe, kursiyerin velisine, kefiline ve kendisine yazılı olarak bildirilir. Kursla bu şekilde ilişiği kesilen kursiyerin kefilinden mali yükümlülük istenmez.

Kursiyerlerin Devam Durumu

Madde 15- Kurs süresi içinde izinsiz ve özürsüz toplam 5 işgününü aşan devamsızlık halinde kursiyerin kursla ilişkisi kesilerek taahhütname ve kefaletname hükümleri uygulanır.

Devamsızlık süresi, TUREM Müdürlüğünün geçerliğini kabul edeceği bir özür belgesi ile toplam 10 güne, tam teşekküllü bir hastaneden alınacak raporla da toplam 20 güne kadar uzatılabilir. Sağılık nedeniyle bu sürelerden fazla devamsızlık gösterenlerin kursla ilişkileri tazminat talep edilmeksizin kesilir.
Kursiyerlerin günlük hastalık raporları, TUREM doktoru veya Hükümet tabibince verilir.

Gözetim altına alınan kursiyerin devamsızlık süresi 20 iş gününü geçer ise, hakkında hükümlülük kararı verilmemiş olsa dahi kurs ile ilişkisi tazminat talep edilmeksizin kesilir.

Kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan kursiyer hakkında taahhütname ve kefaletname hükümleri uygulanır.

Eğitim Programı ve Uygulanması

Madde 16- Kurslarda eğitim, uygulamalı ve teorik olarak yapılır. Kursiyerler; TUREM’de ilk iki hafta görecekleri teorik eğitimden sonra iki gruba ayrılırlar, üçüncü eğitim haftasıyla birlikte değişmeli olarak bir hafta işletmelerde staj ve bir hafta TUREM’de teorik ve uygulamalı eğitim yaparlar. İşletmelerdeki staj süresi 14, TUREM’deki teorik ve uygulama eğitim süresi 16 haftadır.

Aşçı Yardımcılığı, Kat ve Oda Görevlisi için düzenlenen kurslar verilecek derslerin adları ve haftalık ders saati dağılımı

Dersler : Haftalık Süre:
Bölüm Teknolojisi 17
Yabancı Dil 14
Genel Kültür,Sosyal Davranışlar ve Halkla İlişkiler 2
Meslek Sağlığı ve İlk Yardım 1
Atatürk ilke ve İnkılapları 1

Günlük ders programları 7 ders saati üzerinden düzenlenir. Her dersin süresi 45 dakika olup, dersler arasında 10’ar dakikalık ara verilir. Ders kitapları ile müfredat programları Bakanlıkça hazırlanır. Eğitici ve öğreticiler bu program çerçevesinde eğitimi yürütmek zorundadırlar.
Kursiyerlerin eğitim süresince staj yapacakları işletmeler TUREM Müdürlüğünce belirlenir ve her kursiyere çeşitli işletmelerde staj yapma imkanı sağlanır.

İlginizi Çekebilir.  Eğitsel Tanılama Nedir?

Ara, Bitirme, Bütünleme ve Mazeret Sınavları

Madde 17- Kursiyerlere eğitim dönemi içinde gördükleri her dersten en az iki yazılı ve iki sözlü notu verilir. Not baremleri (0-49) Zayıf, (50-64) Orta, (65-84) İyi, (85-100) Pekiyi şeklinde değerlendirilir.

Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Bitirme sınavları; yabancı dil dersi sözlü, bölüm teknolojisi dersleri sözlü ve uygulamalı, diğer dersler ise yazılı olarak yapılır.

b) Bitirme sınavları;Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde, bütünleme sınavları bitirme sınavlarından 7 gün sonra yapılır.

c) Bitirme sınavlarında, 50 notun altında not alan kursiyer bütünlemeye kalır. Ancak, bölüm teknolojisi sınavında kesin başarı aranır, bu derslerde kursiyerin bütünleme sınav hakkı yoktur.

d) Kursiyerin mezun olabilmesi için sene içinde aldığı notların ortalaması ile bitirme sınavında aldığı notun ortalaması 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.

e) Bütünleme ve mazeret sınavına kalan kursiyerin de mezun olabilmesi için, girdiği sınavda 50 notun üzerinde not alması gerekmektedir.
Yarım notlar tam not kabul edilir.

f) Bitirme sınavlarına özürü nedeniyle gününde giremeyen ancak özürünü belgeleyen kursiyerler, bütünleme sınavına; mücbir sebeplerle bütünleme sınavına giremeyen kursiyerler, yine özürlerini belgelemeleri halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, bir sonraki eğitim dönemi seçme sınavları ile birlikte yapılacak mazeret sınavına girerler.

g) Özürsüz olarak bitirme, bütünleme ve mazeret sınavına girmeyen, bitirme sınavlarında bölüm teknolojisinden kalan ve kurstan mezun olamayan kursiyerlere kefaletname ve taahhütname hükümleri uygulanır.

Bitirme Sınavı Komisyonu
Madde 18- Kurs bitirme sınavı ilgili TUREM’lerde Bakanlık onayı ile kurulan komisyon tarafından yapılır.

Kurs Başarı Belgesi

Aşçı Yardımcılığı, Kat ve Oda Görevlisi kurslarına katılan ve başarılı olan adaylara, Madde 19’a göre düzenlenmişe “Kurs Başarı Belgesi” verilir. Kurs Başarı Belgesi TUREM Müdürlüğünce düzenlenir. Belgeler TUREM Müdürü tarafından “kayıtlara uygundur” ibaresi konularak imzalanır ve mühürlenir. Onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

Her kurs dönemi için iki nüsha halinde Kurs Başarı Belgesi Defteri düzenlenir. Bu defterlerden biri TUREM Müdürlüğünce muhafaza edilir. Bir nüshası da Genel Müdürlüğe gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali ve İdari Hükümler

“Madde 20-( Değişik: RG 14.01.2001-24287)
Kursa kabul edilen;
a) Yatılı kursiyerlerin yatacak yerleri, sabah kahvaltıları, öğle ve akşam yemekleri,

b) Gündüzlü kursiyerlerin öğle yemekleri,

c) Tüm kursiyerlerin, eğitim programlarında yer alan konulara ilişkin her türlü uygulama malzemeleri,

d) Tüm kursiyerlerin kullanım ve giyim eşyaları,

Bakanlık tarafından karşılanır.

Kursiyerlere verilecek giyim ve kullanım eşyasının ne olacağı, miktarğı ve hangi koşullarda verilebileceği TUREM Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda, bütçe imkanları göz önünde bulundurularak, Bakanlık tarafından saptanır.”

Ayrıntılı bilgi ve ekler için tıklayınız…

Bu Yazı Ne Kadar Faydalı Oldu?
Bu Yazı Faydalı İse Puanlayabilirsiniz!
[Toplam: Ortalama: ]

Yorumlar

Yorumlar